2021-04-24 14:16Nyheter

Kommentar till missvisande artikel i Hem & Hyra

Tidningen Hem & Hyra skriver den 23 april om en pågående ombildning i Järfälla. Hem & Hyra påstår helt felaktigt att ”röstfusk” skulle ha förekommit vid föreningsstämman då köpet av fastigheten beslutades. Hem & Hyra är Hyresgästföreningens medlemstidning. Hyresgästföreningen är en av landets största lobbyorganisationer och arbetar aktivt mot all ombildning till bostadsrätt.

Digitala stämmor i Coronatider

De restriktioner som följt av pandemin medför att föreningsstämmor av detta slag i dagsläget med fördel hålls digitalt. Vi på Restate var tidiga med att skaffa en rättssäker programvara för ändamålet och vi genomförde i slutet av 2020 Sveriges första digitala köpstämma. Systemet har använts vid ett flertal stämmor som har genomförts i närvaro av oberoende kontrollanter från säljarens sida. Så har varit fallet vid ett antal köpstämmor inom bland annat Stockholms allmännytta. Systemet har varit ett väl fungerande och rättssäkert verktyg under rådande omvärldsläge.

Skyddad identitet

I omröstningsverktyget registreras närvaro via BankID, vilket är ett bra sätt att säkerställa att rätt personer närvarar och avger sina respektive röster på stämman. I aktuell fastighet bor en person med skyddade personuppgifter (skyddad identitet). Vi valde för dennes personliga säkerhets skull att inte registrera detta personnummer i omröstningsverktyget. Denna omständighet var något som tydligt presenterades inför och i samband med stämman. Vid varje enskild beslutspunkt noterades därför dennes röst separat, det vill säga inte enbart vid frågan om fastighetsförvärvet i enlighet med bostadsrättslagen. Artikelns beskrivning att denna röst plötsligt togs fram i samband med just den aktuella beslutspunkten är således felaktig. Alla deltagande var väl införstådda med att det fanns en röst i röstlängden som ej var upptagen i röstverktyget - individen med skyddad identitet.

Röstlängden

Röstverktyget ifråga är mycket rättssäkert men har ingen särskild funktion tillämplig för just skyddad identitet, varvid denna röst fanns med vid sidan av systemets lista. Detta var alla närvarande väl införstådda med. Denna boendes hyresförhållande var också säkerställt inför stämman. Det råder således inga tvivel om att denna medlem hade rösträtt vid föreningsstämman, precis som övriga boende. Att personen har skyddade personuppgifter förändrar inte på något sätt detta.

Efter en stämma skapar omröstningsverktyget ett mötesprotokoll och det finns inga möjligheter att manuellt korrigera denna automatiskt genererade rapport. Av denna rapport framgår att 99 hyresgäster röstade ja till att föreningen skulle få förvärva fastigheten. I listan fanns av säkerhetsskäl alltså inte personen med skyddad identitet med. Tillsammans med fullmakten från hyresgästen med skyddade personuppgifter blir det totalt 100 ja-röster i den fullständiga röstlängden, vilket motsvarar 2/3 av samtliga hyresgäster. Röstlängden till grund för stämmans samtliga beslutspunkter utgjordes således av en person utöver listan som systemet genererade och som det har påvisats skärmbilder från. Samtliga fullmakter, inklusive den från personen med skyddad identitet, har skickats in till fastighetsägaren Järfällahus.

Varför arbetar Hyresgästföreningen mot ombildning?

Hem & Hyra är väl införstådda med processen vid en ombildning till bostadsrätter, både allmänt och i detta enskilda ärende. Trots att de vet att denna stämma har genomförts på ett helt korrekt sätt och i enlighet med gällande lag, så kommunicerar de en medvetet missvisande bild. Vän av ordning kan givetvis undra varför. Att detta sker med avsikt att obstruera är dock helt i linje med Hyresgästföreningens intressen, inte minst ekonomiska, då deras intäkter i huvudsak kommer ifrån medlemsavgifter och den hyressättningsavgift de tar ut för att förhandla hyror åt alla som inte begär att förhandla hyran själv. Avgiften betalas av hyresgästerna som en del av hyran varje månad oavsett om man aktivt valt att vara medlem i Hyresgästföreningen eller inte.

Denna tvångavgift som majoriteten av alla hyresgäster i landet betalar (samtliga med förhandlingsklausul i sitt hyresavtal) inbringar årligen över 200 miljoner kronor till Hyresgästföreningen. Deras ekonomiska motiv att bevara hyresrätter är tydligt. De försvarar affärsidén för en verksamhet som omsätter närmare en miljard kronor om året, varav en fjärdedel utgörs av hyressättningsavgiften från landets hyresgäster.

Respekt för de boendes vilja

En kvalificerad majoritet av hyresgästerna i fastigheten i fråga har röstat för att ombilda till bostadsrätt och därmed få möjligheten att äga sitt eget boende. Kravet i lagen på att minst 2/3 av hyresgästerna ska godkänna förvärvet när en bostadsrättförening förvärvar en fastighet är ett extra högt ställt krav. Detta har i det aktuella ärendet på ett rättssäkert sätt uppfyllts och noggrant redovisats. Det bör respekteras och inte osakligt ifrågasättas.

 

 


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén
Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina